Co Robimy

– tym sie zajmujemy
STATUT
TRÓJMIEJSKIEGO STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Gdańsku.

§ 2
Stowarzyszenie nosi nazwę Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „TSM”.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Łapino Kartuskie powiat Kartuzy, gmina Żukowo, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, znaczków, a także wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4
Celem Stowarzyszenia obejmują:
pomoc dzieciom chorym bądź znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzinom
pomoc chorym lub poszkodowanym motocyklistom oraz ich rodzinom
promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym
szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych
integracja środowiska motocyklowego
promocja sportów motorowych

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
organizowanie imprez charytatywnych
organizowanie kursów i szkoleń z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze
organizację i wsparcie imprez motoryzacyjnych
współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa poprzez oddelegowanego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 6
Stowarzyszenie posiada członków:

zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
§ 7
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

§ 8
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych która:
złoży deklarację członkowską na piśmie,
przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 9
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§ 10
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach imprezach oraz innych akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.
§ 12
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych spotkaniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa tożsame jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 13
Utrata członkostwa następuje na skutek:

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu nie płacenia składek za okres przekraczający pół roku,
na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, po rozpatrzeniu przez Zarząd.
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu,
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 14
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§ 16
Kadencja władz.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 17
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 18
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian statutu Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej.
podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 20
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 21
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należą:

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków,
podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienie z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami, również zagranicznymi,
podejmowanie decyzji w sprawie bycia organizacją pożytku publicznego
§ 23
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
§ 24
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
kontrolowanie działalności Zarządu,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 26
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 27
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i ofiarności publicznej.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 27
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, Członków organów lub osób, z którymi Członkowie ci pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków organów lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków, Członków organów lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków. Nie dotyczy to zwrotu kosztów (np. przejazdu, zakwaterowania itp.) związanych z wykonywaniem decyzji Zarządu lub Walnego Zgromadzenia, a także osób będących ekspertami i doradcami działającymi na zlecenie Stowarzyszenia, w tym również Członków Stowarzyszenia.
§ 28
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną, 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
§ 30
Ewentualne spory pomiędzy Członkami Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.

§ 31
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.